خزمه‌ تگوزاری سه‌رۆكایه‌تی شاره‌وانی سلێمانی ئاماری 12 مانگی رابردو بڵاو ده‌كاته‌وه‌

بەروار : 29/12/2016 ژمارەی سەردان : 1862

بهشی خزمهتگوزاری سهرۆكایهتی شارهوانی سلێمانی ئاماری سهرجهم كاروچالاكیهكانی 12 مانگی رابردوی بڵاوكردهوه.‌ 

بهشی خزمهتگوزاری سهرۆكایهتی شارهوانی سلێمانی سهرباری بوونی قهیران و بایكۆت و ئهو دۆخهدارییهی كهههیه لهماوهی دوازدهمانگی رابردوودا چالاكتر ئهركهكانی خۆی بهئهنجام گهیاندووه، لهپێناو پاكراگرتن و خاوێنی و جوانتر كردنی شاری سلێمانیدا .

شایهنی باسهئهم بهشهسهرباری ههموو ئاستهنگهئابورییهكان و بایكۆتهكان ، هیچ كاتێك بایكۆتی نهكردووه، بهردهوام بهرۆژانی پشووكانیشهوهلهكاردا بووهلهپێناو دابینكردنی خزمهتی زیاتر . ههرلهم سۆنگهیهوه

ئاماری كارو چالاكی خۆی بڵاو دهكاتهوهكهلهماوهی 12 مانگی رابردوو ، بهشان و بازوی ژینگهپاریز و كارمهند و شۆفێرهكانی بهئهنجامی گهیاندوون .
گرنگترین كاروچالاكیه‌كانیش خۆی له‌چه‌ند خاڵێكدا ده‌بینێته‌وه‌ له‌وانه‌: 

1- بری خاشاكی فرێدراو بۆ وێستگهی ژێر خستنی تهندروستی بهشی خزمهتگوزاری لهماوهی (12) مانگدا (54196) ههزار تهن بووهههروهها بری خاشاكی فرێدراوی كۆمپانیاكان (2977977)ههزار تهن بووه‌ . كهكۆی گشتی دهكاته‌ (352000)سێسهت و پهنجاو دوو ههزار تهن بووه‌ 

2- بری پاشماوهی فرێدانی بیناسازی بۆ وێستگهی ژێر خستنی تهندروستی لهماوهی (12) مانگی رابردودا (000 70) حهفتا ههزار تهن بووه‌ .

3- بری تاوانهكردنی ئهو هاوڵاتیانهی كهسهرپێچیان لهیاساكانی شارهوانی سلێمانی/ بهشی خزمهتگوزاری كردووه، بریتییهله‌ (000 000 80) ههشتا ملوێن دینار .

4- بری چارهسهر كردنی كهرهستهی بهسهر چوو لهوێستگهی ژێر خستنی تهندروستی (250) ههزار تهن بووه‌ .

5-بری دور خستنهوهو لابردنی ئاژهڵی ی بهرهڵا(90) بووه‌ 

6- ژمارهی ههڵمهتی ساڵانهو ههفتانه‌ (45) ههڵمهت ئهنجامدراوهلهتهواوی سنوری گهرهكهكانی شاری سلێمانی

7-بری ههڵگرتنهوهی تابلۆ و نووسراوی بێمۆڵهت (1200) پارچهی جۆراو جۆر بووه‌ . 

8- لهرێگای لیژنههاوبهشهوهبهههماههنگی لیژنهجیا جیاكانی قائیمقامییهت و بهشی زیادهرهوی .بهبهردهوام و رۆژانهكار لهسهر لادان و ههڵگرتنهوهی كاری دزێ و ناشارستانی و زیادهرۆی لهسهر موڵكی گشتی كراوه‌ . 

9- بهمهبهستی پاراستنی سهرو ماڵی هاوڵاتیان بههاوكاری سهنتهری (جی سی سی ) بهرێوهبهرایهتی بهرگری شارستانی هاو كاربووین بۆ كۆنترۆڵكردنی (200) دووسهت حاڵهتی جۆراو جۆر .

10- بری تاوانهكردنی كۆمپانیا كۆكهرهوهكان لهرێگای لیژنهكانی بهدواداچوونهوه‌ (215) دووسهت و پازدهملوێن دینار بووه‌ .


 
Scroll